Informatika Óra - 7. osztály - Régi órák
A tankönyv feladatainak megoldásához szükséges állományok: pd072.zip

37. óra: Év végi összefoglalás(óraterv)
2018. június 6.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. II. félévi összefoglalás
  • Átnézzük mit vettünk a második félévben
  • Gyakorló feladatokat oldunk meg
  • Aki javítani szeretne, az megteheti!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • VAKÁCIÓ

 3. Házi feladat:
  • Érezzétek magatokat jól a nyári szünetben!

36. óra: Év végi összefoglalás(óraterv)
2018. május 30.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. I. félévi összefoglalás
  • Átnézzük mit vettünk az első félévben
  • Gyakorló feladatokat oldunk meg
  • Aki javítani szeretne, az megteheti!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Év végi összefoglalás

 3. Házi feladat:
  • Mit vettünk a második félévben?

35. óra: Kézikönyvtár(óraterv)
2018. május 23.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Kézikönyvek: -nek nevezzük a lexikonokat, enciklopédiákat, szótárakat, melyek az emberi tudás írásos, a fogalmakat valamilyen rend szerint tárgyaló gyűjteményei.
  • Nem lehet kikölcsönözni!
  • A könyvtárban elkülönítetten, általában külön polcon, esetleg külön teremben helyezik el!

 2. Lexikonok
  • Ábécérendben, úgynevezett szócikkekben ismertetik, mutatják be az egy-egy nagy témakörrel kapcsolatos tudnivalókat, fogalmakat.
  • Életrajzi lexikon: a már nem élő személyek adatait tartalmazza.

 3. Enciklopédiák
  • A tudomány egészét kívánják felölelni.
  • Régebben az összetartozó témákat egymás mellett tárgyalva, újabban betűrendben közlik a tartalmukat.

 4. Egyéb kézikönyvek
  • (Szak-)Szótárak: különleges ismeretek közlésével segítik a tanulást.
  • Eseménynaptárak: szoros időrendben dolgozzák fel a történéseket.
  • Adattárak: Intézmények, magánszemélyek címeit és neveit tartalmazzák.
  • Térképek: nem tekinthetők önálló olvasmányoknak.
  • Atlaszok: több térképet tartalmazó könyv.

 5. E-könyv: Az e-könyv elektronikus formában létrehozott és terjesztett könyv.
 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Év végi összefoglalás

 7. Házi feladat:
  • Mit nevezünk kézikönyvnek?
  • Miben különbözik a lexikon az enciklopédiától?

34. óra: Könyvtári hálózat Magyaroszágon(óraterv)
2018. május 16.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. A könyvtárak típusai: egy könyvtár típusát az határozza meg, hogy mely szempontok szerint gyűjtik össze a dokumentumokat.
  • nemzeti könyvtár;
  • közművelődési vagy közkönyvtárak;
  • szakkönyvtárak
  • felsőoktatási (egyetemi és főiskolai) könyvtárak;
  • iskolai (általános és középiskolai) könyvtárak.

 2. A nemzeti könyvtár
  • Magyarország nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK).
  • Fő feladata a magyar és a magyar vonatkozású, írott kultúrális örökség gyűjtése, feldolgozása, megőrzése.
  • Hungarikum: azok a kiadványok, amelyekvalamilyen módon kapcsolódnak Magyarországhoz. Magyarul írták őket, vagy Magyarországon adták ki, vagy magyar az író, vagy magyar vonatkozású a mű témája.
  • Kötelespéldány-szolgáltatás: Törvény írja elő, hogy az 50 példányszám felett megjelent, és nyilvános terjesztésre szánt műből a kiadó köteles példányokat küldeni a nemzeti könyvtárnak.
  • Honlap: www.oszk.hu
  • Kézirattár, Kisnyomtatványtár, Mikrofilm- és Fényképtár, Régi Nyomtatványok Tára, Színháztörténeti Tár, Zeneműtár, Történelmi Interjúk Tára.

 3. Közművelődési könyvtár
  • A megyei, a városi és a községi könyvtárak.
  • Feladatuk a lakosság legszélesebb igényeinek kielégítése.
  • Szolgáltatásaik a kölcsönzés, a helyben olvasás, az internethasználat.
  • Számos kultúrális programot szerveznek: vetélkedők, kiállítások, pályázati hirdetések, író-olvasó találkozók.

 4. A szakkönyvtárak és a felsőoktatási könyvtárak
  • Feladatuk egy-egy szakmai terület vagy tudományág irodalmának gyűjtése.

 5. Az iskolai könyvtár
  • Tevékenységükkel elsősorban az iskola közösségét, a tanulást és a tanítást szolgálják.
  • A könyvtáros feladata, hogy megtanítsa a tanulókat a könyvtár használatára.

 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Kézikönyvek
  • E-könyvek

 7. Házi feladat:
  • Ki és mikor alapította az Országos Széchényi Könyvtárat?

33. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2018. május 9.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Témazáró dolgozat
  • Elméleti jellegű kérdések!
  • Pár egyszerűbb gyakorlati feladat!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A könyvtárak típusai
  • A nemzeti könyvtár
  • A közművelődési könyvtár
  • A szakkönyvtárak és a felsőoktatási könyvtárak
  • Az iskolai könyvtár

 3. Házi feladat:
  • Milyen típusú könyvtárak vannak?

32. óra: Összefoglalás(óraterv)
2018. május 2.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Összefoglalás
  • Átnézzük az eddigi órák anyagait!
  • A nem világos részeket átbeszéljük!
  • A be nem fejezett gyakorló feladatokat megoldjuk!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Témazáró dolgozat

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait

31. óra: Több teknőc használata(óraterv)
2018. április 25.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Feladat: Készítünk egy olyan programot, melyben egy logikai szabályt alkotó, négy elemből álló sorozat utolsó elemét kell kiválasztani öt elem közül, az egyikre történő rákattintással.
  • A modosuló szövegdobozok neve legyen: "leírás", "kérdés" és "megoldás"!

 2. Szükséges képek

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 4. Házi feladat: Egészítsd ki a programot egy tovább gombbal, amellyel a következő logikai feladatot is megoldhatod!


30. óra: Feltételvizsgálat(óraterv)
2018. április 18.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Feladat: Készíts egy szókikérdező programot, amely a következőképpen működik! A program öt angol szót jelenít meg egyenként. Lehetőség van a szó magyar jelentésének beírására. A lapon van egy "ellenőrzés" gomb, melynek megnyomására a program jelzi, hogy a megoldás helyes volt-e vagy sem. A lapon van egy "tovább" gomb is, amelynek segítségével a következő angol szót lehet megnézni.
  • A modosuló szövegdobozok neve legyen: "angol", "jelentés" és "megoldás"!

 2. hakülönben feltétel [utasítások - igaz][utasítások - hamis]: utasítást feltételek vizsgálatára használjuk. Ebben az utasításban először a feltétel kiértékelése történik meg. Ha az teljesül, akkor az igaz, ha pedig nem teljesül, akkor a hamis ághoz tartozó utasításokat hajtja végre a program.

 3. növel változónév: utasítás 1-gyel növeli a paraméterben megadott változó értékét. A (növel változónév szám) utasítás pedig a második paraméterben megadott számmal növeli a változó értékét.

 4. ha feltétel [utasítások - igaz]: utasítást feltételek vizsgálatára használjuk. Ebben az utasításban először a feltétel kiértékelése történik meg. A második paraméterként megadott utasításokat csak akkor hajtja végre a program, ha a feltétel teljesül.

 5. Feladat: Módosítsd az előző programot úgy, hogy a "tovább" gomb csak akkor hajtsa végre az utasításokat, ha a "sorszám" változó értéke kisebb, mint öt.

 6. Láthatóság: Egy "név" nevű elem (szövegdoboz, gomb, stb.) láthatóságát a név'látható! érték utasítással lehet módosítani. A paraméter helyére egy logikai értéket kell írnunk, ami lehet egy logikai kifejezés vagy az "igaz és a "hamis érték valamelyike.

 7. Feladat: Módosítsd a programot úgy, hogy az utolsó szó megjelenése után a "tovább" gomb ne legyen látható!

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Rajzolás több teknőccel

 9. Házi feladat: Módosítsd a programot úgy, hogy
  • ...egy angol szó esetén csak egyszer lehessen a megoldást ellenőrizni!
  • ...számolja a helyes válaszok számát, és az utolsó szó ellenőrzése után írja ki a felhasználó teljesítményét!
  • ...azt egymás után többször elindítva, ne ugyanabban a sorrendben kérdezze ki a szavakat!
  • ...15 angol szó közül véletlenszerűen válassza ki az 5 kikérdezendő szót!


29. óra: Összetett adatok(óraterv)
2018. április 11.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Lista: A lista egy olyan összetett adatszerkezet, amely szavakból, képsorokból és listákból áll.

 2. Lista megadása: A listár megadhatjuk szögletes zárójelbe helyezett elemek felsorolásával vagy a (lista elem1 elem2 ...) utasítással.

 3. Feladat: Készíts egy négyzet nevű paraméteres eljárást, amely egy színes négyzetet rajzol! A szín RGB kódjának három, 0 és 255 közötti egész számát paraméterként lehessen megadni!
  eljárás négyzet :r :g :b
   tsz! (lista :r :g :b)
   ism 4 [e 100 j 90]
  vége
      
 4. Feladat: Rácz tanár úr az osztály fiú tanulói közül egy felelőt akar választani. Készíts egy "felelő" nevű eljárást, amely a véletlenszerűen kiválasztott tanuló keresztnevét írja ki!
  Az osztály névsora:
  1. Balogh Fanni
  2. Hegedűs Dénes
  3. Kertész Kálmán
  4. Kiss Beáta
  5. Kovács Anna
  6. Molnár Attila
  7. Nagy Endre
  8. Pál Sándor
  9. Szabó Bálint
  10. Takács Mária
  eljárás felelő
   kiír elem 1 + véletlenszám 6 [Attila Bálint Dénes Endre Kálmán Sándor]
  vége
      
 5. Feladat: Módosítsd a "felelő" nevű eljárást úgy, hogy a program a tanuló teljes nevét írja ki!

 6. Feladat: Robi azt a feladatot kapta, hogy készítsen egy olyan eljárást, amely két, véletlenszerűen kiválasztott tanuló nevét írja ki. Te hogyan oldanád meg a feladatot?

 7. Változó létrehozása: A lokálisérték "változónév érték utasítással lehet egy változót létrehozni és annak értéket adni.

 8. Változó értéke: A :változónév formában hivatkozni tudunk a változó értékére.

 9. összekever lista: utasítás eredménye egy olyan lista, amely a lista elemeinek véletlenszerű összekeveréséből áll.
  eljárás felelők
   lokálisérték "nevek összekever [Attila Bálint Dénes Endre Kálmán Sándor]
   kiír elem 1 :nevek
   kiír elem 2 :nevek
  vége
      
 10. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Automatikusan induló eljárás
  • hakülönben utasítás
  • Változó értékének módosítása
  • ha utasítás
  • Elemek láthatósága

 11. Házi feladat: Készíts egy programot, amely a 6-os lottó 6 nyerőszámát jeleníti meg a lapon! Figyelj arra, hogy mind a 6 szám különböző legyen!


28. óra: Elöltesztelős ciklusok(óraterv)
2018. április 4.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Feladat: Készíts egy olyan algoritmust, amely a mellékelt ábrát rajzolja! Az ábrán az egymáshoz csatlakozó vonalak hosszának különbsége 1, majd 5 legyen.


 2. hányadik: A hányadik utasítás eredménye az a pozitív egész szám, amely megadja, hogy hányadik alkalommal kerül végrehajtásra a ciklusmagban lévő utasítássorozat. Ez a szám egy ciklusváltozó, melynek értéke mindig 1-el növekszik.

 3. Feladat: Vizsgáljuk meg Robi eljárását! Mit jelentenek az egyes paraméterek?
  eljárás vonalspirál :a :b :c :d :e
   látható! :a
   tsz! :b
   ism :c [e :d*hányadik j :e]
  vége
      
 4. Elemi adatok
  • Szöveg: Az szöveg típusú adatok elé " (idézőjelet) teszünk! pl.: kiír "Hello
  • Szám: A szám típusú adatok lehetnek egészek vagy tizedesponttal jelölt törtszámok is.
  • Logikai: A logikai típusú adatok vagy igazak ("igaz) vagy hamisak ("hamis) lehetnek.

 5. Feladat: Robi azt a feladatot kapta, hogy egy 100 egység sugarú, kék színű körbe rajzolja meg piros színnel a középponttól 50 egységre lévő húrt.


 6. amíg [feltétel][utasítás(ok)]: Az amíg ciklusutasítás addig hajtja végre a paraméterként megadott utasításokat, ameddig a feltétel teljesül.

 7. pontszín: A pontszín utasítás eredménye a teknőc aktuális pontjának színe.

 8. Elöltesztelős ciklusok: Azt a ciklust, amelyben a ciklusmagban szereplő utasítások végrehajtása egy feltételtől függ, elöltesztelős ciklusnak nevezzük. Először a feltétel kiértékelése történik meg, és annak igaz értéke esetén következik a ciklusmag utasításainak végrehajtása.

 9. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Lista fogalma
  • Lista egy elemének meghatározása
  • Lista elemeinek meghatározása

 10. Házi feladat:
  • Hozz létre egy négyzetek nevű paraméteres eljárást, amely a mellékelt ábrát rajzolja meg!
   • Az első paraméter a négyzetek számát,
   • a második pedig az egymást követő négyzetek oldalhosszúságainak különbségét határozza meg!


27. óra: Paraméteres eljárások(óraterv)
2018. március 28.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Ciklus: Ciklusnak nevezzük azt a szerkezetet, amikor egy vagy több utasítást többször is végre kell hajtani. Az ismétlődő utasítások alkotják a ciklusmagok, a ciklusfeltétel pedig meghatározza, hogy hányszor kell ezeket végrehajtani.

 2. Görögminta: Rajzolj egy görög-sormintát!
  Ciklus 15-ször
   Menj előre 4 egységet!
   Fordulj jobbra 90 fokot!
   Menj előre 4 egységet!
   Fordulj jobbra 90 fokot!
   Menj előre 2 egységet!
   Fordulj jobbra 90 fokot!
   Menj előre 2 egységet!
   Fordulj balra 90 fokot!
   Menj előre 2 egységet!
   Fordulj balra 90 fokot!
   Menj előre 3 egységet!
   Vedd fel a tollat!
   Menj előre 1 egységet!
   Fordulj balra 90 fokot!
   Rakd le a tollat!
  Ciklus vége
  	  
  • Helyezzünk el egy gombot, amelynek "haLenyom" eseményéhez rendeljük hozzá a görögminta eljárást!

 3. Paraméteres eljárás: Paraméteres eljárásnak nevezzük azt az eljárást, amelynek alkalmazásakor meg lehet adni egy vagy több adatot, amely befolyásolja az utasítások végrehajtását.
  • A változó neve elé kettőspontot kell tennünk.
   eljárás görögminta :darab
    törölképernyő
    ism :darab [minta]
   vége
   		 
  • Futattás: görögminta 6
  • Módosítsd a "görögminta" nevű eljárást úgy, hogy az ismétlődő elemek darabszámán túl meg lehessen adni a színét is!

 4. Futtatható állomány: A "Fájl" menü "Mentés Exe fájlként..." paranccsal futtatható állományt, azaz programot tudunk készíteni.

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Ciklusváltozó
  • Elemi adatok
  • Amíg ciklusutasítás
  • Elöltesztelős ciklusok

 6. Házi feladat:
  • Írj egy olyan paraméteres eljárást, amely a görögmintához hasonlóan paraméterként várja a csigavonal darabszámát és színét!


26. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2018. március 21.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Témazáró dolgozat:
  • Gyakorlati jellegű dolgozat!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Ciklusok
  • Paraméteres eljárás

 3. Házi feladat:
  • Mi az az algoritmus?


25. óra: Összefoglalás(óraterv)
2018. március 7.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Összefoglalás
  • Megnézzük az eddig elkészült bemutatókat és értékeljük! (gyakorlati jegy)
  • Átnézzük az eddigi órák anyagait!
  • A nem világos részeket átbeszéljük!
  • A be nem fejezett gyakorló feladatokat megoldjuk!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Témazáró dolgozat

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait

24. óra: Hangok és mozgóképek a bemutatóban(óraterv)
2018. február 28.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Feladat:: A bemutató néhány zenetörténeti műfajt mutat be. Az eddigi bemutatóktól ez abban különbözik, hogy nem csak szöveget és képet tartalmaz, hanem hangot is. Minden dián az adott műfajnak megfelelő zenemű szólal meg.
  • "Beszúrás" menü "Mozgóképek és hangok" almenüjében található "Hang fájlból..." parancs!

 2. Feladat:: Ez a bemutató, eltérően az előzőtől, a hangokat csak akkor játsza le, ha rákattintunk a hangszerek képére.
  • Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a hangszer képének kijelölése után kiválasztjuk az "Akcióbeállítás..." parancsot.

 3. Feladat:: Ebben a bemutatóban, eltérően az elsőtől csak egyetlen zenemű hallható. Viszont végig egész bemutató vetítése alatt hallható, és nem szakad meg az egyes diák váltásakor.
  • Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a hangleállítást úgy állítjuk be, hogy megadjuk hány dián keresztül szóljon a zene.

 4. Feladat:: Készíts olyan bemutatót a virágkarneválról, amely mozgóképet is tartalmaz.
  • "Beszúrás" menü "Mozgóképek és hangok" almenüjében található "Mozgókép fájlból..." parancs!

 5. Digitális fényképezőgép:: A legtöbb digitális fényképezőgéppel videót is tudunk készíteni. Lehetőség van arra is, hogy a videoállomány hangját külön is eltároljuk.
  • SUPER (www.erightsoft.com) alkalmazás letöltése, és telepítése!
  • SELECT THE OUTPUT CONTAINER: kiválaszthatjuk a hangfájl típusát!
  • AUDIO: beállíthatjuk a hang minőségét!
  • DROP A VALID MULTIMEDIA FILE HERE: ide kell vonszolni ("fogd-és-vidd") a videoállományokat!
  • ENCODE: átalakít

 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás
  • Eddigi munkák megtekintése, esetleges értékelése!

 7. Házi feladat:
  • Készíts Kodály Zoltánról egy bemutatót! A bemutatón lehessen meghallgatni néhány művét is!


23. óra: Szemléletes ábrázolás(óraterv)
2018. február 21.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Feladat:: Készítsd el az alábbi szemléletes bemutatót!
  • A felíratok egymás után, kattintásra jelenjenek meg!

 2. Animáció: Az animáció létrehozásakor a dián lévő elemekhez különböző képhatást tudunk hozzárendelni.

 3. Animáció beállítása: Az animáció létrehozásakor be tudjuk állítani, hogy egy elem mikor és hogyan jelenjen meg, illetve az animáció után mi történjen vele.

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Hang beszúrása fájlból
  • Mozgókép beszúrása fájlból
  • A digitális fényképezőgép felhasználásának lehetőségei

 5. Házi feladat:
  • Nézz utánna vagy próbáld ki, hogy a "Diavetítés" menü "Időzítéspróba" parancsát mikor és mire érdemes használni!


22. óra: Rajzok, képek használata a bemutatóban(óraterv)
2018. február 14.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Feladat:: Készítsd el az alábbi két diából álló bemutatót!


 2. Feladat: Készíts bemutató diákat az USA dollár-ról, az euróról, a japán yenről és az angol fontról!
  Mindegyik dia tartalmazza a következőket:
  • Mi a nemzetközi rövidítésük?
  • Mióta használják ezeket a pénzeket?
  • Mi a váltópénzük?
  • Keresd meg a ClipArt képgyűjteményben a rajzos jelüket, és illeszd be a cím mellé!
  • A szöveges információ mellé pedig tegyél képet, mely az adott pénz néhány bankjegyét ábrázolja!

 3. Szkennelés: A szkennelés a papíron vagy dián lévő képek elektronikusan rögzített képekké való alakítása.

 4. Digitális fényképezés: A digitális fényképezés során a gép a memóriakártyára rögzíti a képeket elektronikus formában.

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Képfeliratok

 6. Házi feladat:
  • Készíts rövid bemutatót, mellyel iskoládat mutatod be! A bemutatóba illesz digitális fényképezővel készült képet a jelenlegi iskoládról és szkennelt képet arról, hogyan nézett ki 20, 30 vagy 50 évvel ezelőtt!
  • A képek digitalizálásához használhatod a mobiltelefonodat is!
  • A bemutatókat értékeljük!
  • Aki nem készíti el, nem kaphat 2-esnél jobb jegyet a témakör végén!


21. óra: Bemutató készítése(óraterv)
2018. február 7.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Készítsünk egy bemutatót a következő szöveghez: Állatok az ember életében
  A vizsgálatok bebizonyították, hogy az állatok jelenléte segíti a betegeket a felépülésben. Enyhítik a magány és az üresség érzetét, egyben kedves és megbízható társak. Képesek mosolyt csalni az érzelmileg labilis, magatartási zavarokkal küzdő, kapcsolatot csak nehezen teremtő emberek szemébe.

  Angliában például több, mint tízezer olyan macska és kutya van, amely gazdáival rendszeresen látogatja a kórházakat, valamint a fogyatékosok és idősek otthonait. A hatás döbbenetes. A betegek és az idősek életébe vidámságot, boldogságot, de egészségi javulást is hoznak. Segíthetik a szellemi fogyatékosokat érzelmeik kifejezésében. A cukorbetegeknek is könnyebb a vércukorszintet beállítani, ha állat van a családban. A magas vérnyomást akár 20 higanymilliméterrel is csökkentheti a beteg ölében fekvő kiskutya vagy doromboló kismacska.

  Ilyen terápiás kutyafajta például a német juhászkutya és a golden retriever [retríver].

  A német juhászkutya igen intelligens, és felettébb csodálatra méltó kutyafajta. Gyakran alkalmazzák mentő- és vakvezető kutyaként. A kankutya marmagassága: 62,5 cm, a szukáé: 57,5 cm. Törzsének hossza a marmagasságnak mintegy 110-117 %-a. Feje a testnagysággal arányos, a marmagasságnak kb. 40 %-a. Füle közepesen nagy, álló. Szeme középnagy, ferde metszésű, mandula formájú. Értelmet sugárzó, elevenséget, magabiztosságot fejez ki. Nyaka erősen izmos, a törzzsel nyugalmi állapotban mintegy 45o-os szöget zár be. Testsúlya: 35-43 kg.

  A golden retriever az egész család számára ideális kutyafajta. Vakvezető, azaz "látószem" kutyaként is népszerű. A kan kutya marmagassága: 58 cm, a szukáé: 54 cm. Törzse hossza a mellcsonttól a farig enyhén nagyobb, mint a marmagasság 109 %-a. Feje, koponyája arányos, széles, a marmagasság 35 %-a. Füle közepesen nagy. Szeme közepes nagyságú, sötétbarna, mandula vágású. Nyaka izmos, közepesen hosszú. Testsúlya: 29-36 kg.

 2. Néhány megjegyzés, kiegészítés:
  • A bemutató elkészítésének első lépése a tervezés lesz. Ehhez el kell dönteni, hogy hány diát tartalmazzon a bemutató, és mi szerepeljen az egyes diákon.
  • A prezentáció készítő programok alkalmasak számítógépes bemutató készítésére. A bemutató különböző multimédiás elemeket (képet, mozgóképet, hangot) tartalmazhat.
  • Egy dia szaggatott vonallal körülvett mezőit helyőrzőknek nevezzük. A helyörzőkbe szöveget, képet, táblázatot, grafikont stb. tudunk elhelyezni.
  • Az előre elkészített diaelrendezésekkel a dián lévő elemek elhelyezését tudjuk megváltoztatni. A helyörzők lehetőséget biztosítanak szövegek, táblázatok, képek stb. különbözőképpen történő elrendezésére.
  • Az elkészített munkánkat diavetítéssel tudjuk megtekinteni, leellenőrizni.
  • A különböző kiadványok, illetve az interneten talált anyagok felhasználásával készült bemutatókban mindig fel kell tüntetni a forrásokat.
  • A tervezősablon kiválasztásánál figyelembe szoktuk venni azt is, hogy annak megjelenése illeszkedjen a tartalomhoz.

 3. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Rajz a bemutatóban
  • Képek a bemutatóban
  • Képek szkennelése
  • Digitális fényképezés

 4. Házi feladat:
  • Mit nevezünk helyőrzőnek és mire alkalmas?


20. óra: Számítógépes előadás(óraterv)
2018. január 31.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Dia: A számítógépes előadáshoz használt bemutató általában több oldalból(diából) áll!

 2. Néhány szabály, melyet illik betartani:
  • Milyen lényeges különbséget veszel észre a 3 előadás között?
   • Népművészet 1
   • Népművészet 2
   • Népművészet 3
   • A bemutatóban használt betűk mérete viszonylag nagy legyen (20-40 pont), mert azoknak a levetítés során jól olvashatónak kell lenniük.
   • A bemutatóban az adott téma vázlatát szoktuk elhelyezni, ami a lényeges információkat jól áttekinthetően rendszerezi.
   • A bemutató készítésénél törekedni kell az egységes megjelenésre.
  • Milyen lényeges különbséget veszel észre a 3 előadás között?
  • Milyen lényeges különbséget veszel észre a 3 előadás között?
   • Aggtelek 1
   • Aggtelek 2
   • Aggtelek 3
   • A bemutató készítésekor a színek egységességére kell törekedni. A jól olvashatóság érdekében vagy sötét színű háttéren világos színű betűt, vagy fordítva, világos színű háttéren sötét színű betűt érdemes hayználni.

 3. A bemutatók készítésénél a legfontosabb szempont a tartalom jó kidolgozottsága. A formai megjelenésnek egységesnek kell lennie, hogy elősegítse az ismeretek megértését.

 4. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Egy prezentáció készítő program felépítése

 5. Házi feladat:
  • Mire kell odafigyelni egy számítógépes előadás elkészítésénél?


19. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2018. január 24.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Témazáró dolgozat:
  • Gyakorlati jellegű dolgozat!
  • Két csoportos bontásban!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Az előadás készítésének fortélyai

 3. Házi feladat:
  • Hogyan lehet számítógépes előadást készíteni?


18. óra: Összefoglalás(óraterv)
2018. január 17.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Összefoglalás
  • Átnézzük az eddigi órák anyagait!
  • A nem világos részeket átbeszéljük!
  • A be nem fejezett gyakorló feladatokat megoldjuk!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Témazáró dolgozat

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait

17. óra: Mobilkommunikáció(óraterv)
2018. január 10.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. SMS (Short Message Service): Az SMS a mobiltelefonnal küldött rövid terjedelmű, meghatározott maximális karakterszámű szöveges üzenet.
  • T9 üzemmód: lényege, hogy a szóban található betűkhöz tartozó gombot csak egyszer kell megynomnunk!
  • 160 karakter: az újabb készülékek már tudnak hosszabb üzeneteket is kezelni, ebben az esetben a továbbítás során az üzenetet több részben küldi el a rendszer és fizetni is ennek megfelelően kell!
  • Feladat: alkoss minél több szót a 2-es, 4-es, 5-ös, 6-os és 8-as gombokkal!

 2. MMS (Multimedia Messaging Service): Az MMS, azaz a multimédiás üzenetküldő szolgáltatás használatával lehetővé vált, hogy ne csak szövegeket, hanem képeket, hangokat, mozgóképeket is tudjunk küldeni a mobiltelefon segítségével.

 3. WAP (Wireless Application Protocol): A WAP egy vezeték nélküli adatátviteli szabvány, ami magába foglalja a mobileszközök internetcsatlakozását.
  • WAP oldalak: kicsik, informatívak és gyorsan letölthetők!

 4. PDA (Personal Digital Assistant): A PDA, azaz a digitális személyi asszisztens egy tenyérben elférő, kisméretű számítógép. Alapvetően személyes információk rögzítésére, tárolására, kezelésére és visszakeresésére szolgál.
  • A készülékeket különböző operációs rendszerrel hozzák forgalomba.
  • A korszerű gépek alkalmasak az internetre történő csatlakozásra, így az elektronikus levelezés és a böngészés ezeken is lehetséges.

 5. Okostelefon (smartphone): Manapság nem sok különbség van a PDA-k és az okostelefonok között.

 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 7. Házi feladat:
  • Nézz utána, milyen képernyőfelbontással, memóriával kaphatók a legújabb PDA-k!


16. óra: Hasznos webhelyek(óraterv)
2018. január 3.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Idegen nyelvű szövegek fordítása
 2. Lexikonok, enciklopédiák
 3. Feladat
  • Készíts egyoldalas dokumentumot, amely az olümposzi isteneket mutatja be néhány mondattal és képpel.
  • A dokumentum tartalmazza az istenek családfáját is!

 4. Újságok
 5. Televízió és rádió a neten
 6. Néhány weboldal megtekintése
 7. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Mobiltelefon
  • SMS (Short Message Service)
  • MMS (Multimedia Messaging Service)
  • WAP (Wireless Application Protocol)
  • PDA (Personal Digital Assistant)
  • Okostelefon vagy smartphone

 8. Házi feladat:
  • Keresd meg az érdeklődési körödnek megfelelő heti- vagy havilap internetes portálját!


15. óra: Számonkérés(óraterv)
2017. december 20.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Gyakorlati jellegű dolgozat
  • Előző órák anyagai alapján

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Idegen nyelvű szövegek fordítása
  • Lexikonok, enciklopédiák
  • Újságok
  • Televízió és rádió a neten

 3. Házi feladat:
  • Az internet segítségével melyik TV műsorokat lehet nézni?


14. óra: Elektronikus könyvtár(óraterv)
2017. december 13.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Tájékozódás az elektronikus könyvtárban:
  • Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mek.oszk.hu
  • Keresd meg a MEK-ben Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című könyvének elektronikus változatát!
  • HTML: a weblapok egyik leíró nyelve. (böngészőprogrammal nézhetjük meg)
  • Word, RTF: szövegszerkesztők használják. (pl. a Word(Pad) programmal nézhetjük meg)
  • LIT: az elektronikus könyvek egyik formátuma (Microsoft Reader-rel(http://www.microsoft.com/reader) nézhetjük meg)

 2. Elektronikus könyv: Az elektronikus könyv a hagyományos, nyomtatott könyv elektronikus változata.

 3. Tájékozódás az elektronikus könyvben
  • Keresd meg és nyisd meg a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján a Microsoft Reader programmal olvasható "Petőfi Sándor összes költeménye" című elektronikus könyvet!
  • A könyv megnyitása után helyezz el egy-egy könyvjelzőt "Az alföld", "A puszta télen", "A Tisza" és "A Kiskunság" című versekhez!
  • Find...: keresés a szövegben
  • Add Bookmark: a kijelölt szöveghet könyvjelzőt adhatunk

 4. Jegyzetelés az elektronikus könyvben
  • Add Text Note: jegyzeteket adhatunk egy kijelölt szöveghez

 5. Fájlok letöltése
  • Robi egyik kedvenc olvasmánya "Gottfried August Bürger Münchhausen vidám kalandjai" című könyve.
  • Hozz létre az "info7" mappában egy "ebook" mappát!
  • Keresd meg és töltsd le az "ebook" mappába a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján ennek a műnek a Microsoft Reader programmal olvasható elektronikus könyvváltozatát "munchhausen" néven!

 6. Hangoskönyv: A hangoskönyv színészek, előadóművészek által felolvasott, digitálisan rögzített könyv.

 7. Szótár
  • Robit megkérte huga, hogy fordítsa le a "Read the text again and choose the correct answer." mondatot magyarra.
  • Mivel Robi nem beszél angolul, ezért a MEK-ben lévő szótárral igyekezett segíteni húgának...

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 9. Házi feladat:
  • Fedezd fel a Microsoft Reader program alábbi lehetőségeit:
   • Hogyan lehet egy elektronikus könyvből egy szövegrészletet egy Word dokumentumba helyezni?
   • Hogyan lehet egy könyvjelzőt eltávolítani?
   • Hogyan lehet egy jegyzetet eltávolítani?
   • Hogyan lehet egy szövegben egy szövegrészt kiemelni?


13. óra: Információfeldolgozás(óraterv)
2017. december 6.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Adatbázisban történő keresés: Készíts négyoldalas ismertető dokumentumot!
  • Az első két oldalon mutasd be Kovács Margit szobrászművész életrajzát a fényképével és néhány művével illusztrálva!
  • A harmadik oldalon mutasd be azt a múzeumot, ahol a legtöbb művét kiállítják! A múzeum bemutatása több fényképet is tartalmazzon!
  • A negyedik oldalon térképen szemléltesd, hogyan lehet tömegközlekedési eszközzel a múzeumba eljutni, továbbá ismertesd a múzeum nyitvatartási rendjét is!
  • Hozz létre az "info7\megoldások" mappában egy "Kovács Margit" mappát! Az elkészített dokumentumot mentsd el ebbe a mappába "ismertető" néven!

 2. Képzőművészet Magyarországon: www.hung-art.hu

 3. Szöveg mentése: Másold át az interneten található Kovács Margit életrajzot a dokumentumba.
  • Használd a vágólapot: kijelölés, CTRL+C, dokumentum, CTRL+V

 4. Kép mentése: Illusztráld az ismertető dokumentumot a művésznőt, illetve néhány alkotását bemutató fényképpel!
  • Ha a talált kép létezik több méretben is, akkor válasszuk a legnagyobbat.
  • Majd válasszuk a helyi menüből (jobb egérgomb a képen): "Kép mentése más néven..." parancsot!

 5. Információk hitelessége:
  • Mi a neve?: Ferenczy Múzeum vagy Kovács Margit Múzeum?
  • Mikor van nyitva?
  • A kérdésekre sajnos nem kapunk választ, mert különböző lapokon különböző információhoz jutottunk.

 6. Térképek keresése:
 7. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Tájékozódás az elektronikus könyvtárban
  • Elektronikus könyv
  • Tájékozódás az elektronikus könyvben
  • Jegyzetelés az elektronikus könyvben
  • Fájlok letöltése
  • Hangoskönyv
  • Szótár

 8. Házi feladat:
  • Keresd a böngészőprogram menüjében azt a parancsot, amellyel a weblapot háttértárolóra tudjuk menteni!


12. óra: Keresés a weben(óraterv)
2017. november 29.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Tematikus keresés: A tematikus keresők a weblapokat különböző tárgykörökre osztják. Egy tárgykör újabb tárgyköröket is tartalmazhat.
 2. Kulcsszavas keresés: A kulcsszavas keresők úgy működnek, hogy megadunk egy vagy több szót, és a program kigyűjti azoknak a lapoknak a címét, amelyekben megtalálja a keresett szót vagy szavakat.
  • Google: www.google.hu
  • Heuréka: www.heureka.hu
  • AltaVizsla: www.altavizsla.hu
  • Keresési feltétel: ahol megadhatunk egy vagy több szót vagy kifejezést, amit keresünk
   • OR: amikor olyan oldalakat keresünk, ahol előfordul a szavak VALAMELYIKE
   • AND: amikor olyan oldalakat keresünk, ahol előfordul a szavak MINDEGYIKE
   • NOT: amikor olyan oldalakat keresünk, ahol NEM fordul elő egy vagy több szó
   • NEAR: amikor olyan oldalakat keresünk, ahol pl 2 szó egymáshoz KÖZEL helyezkedik el (10 szó távolságon belül)
  • Feladat: Keress még az egri kiránduláshoz látnivalókat a kulcsszavas kereső segítségével!

 3. Képek keresése: A Google lehetőséget biztosít képek keresésére is.
  • Feladat: Keres képet az Egri Minaretről!

 4. Hivatkozásgyűjtemények: a hivatkozásgyűjtemények témakörönként tartalmazzák a hivatkozásokat.
 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Adatbázisban történő keresés
  • Szöveg mentése
  • Kép mentése
  • Információk hitelessége
  • Térképek keresése

 6. Házi feladat:
  • Milyen elven működnek a tematikus illetve a kulcsszavas keresők?


11. óra: Oktatóanyagok az interneten(óraterv)
2017. november 22.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Sulinet Digitális Tudásbázis: http://sdt.sulinet.hu/

 2. Csodafa: http://www.csodafa.hu

 3. Varázshegy: http://varazshegy.hu/

 4. Gyöngyforrás: http://gyongyforras.hu/

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Tematikus keresők
  • Kulcsszavas keresők
  • Képek keresése
  • Hivatkozásgyűjtemények

 6. Házi feladat:
  • Mire jó az SDT?
  • Miért kell a regisztrációt megerősíteni?
  • Mi a lényege az "elfelejtett jelszó" funkciónak?


10. óra: Témazáró dolgozat(óraterv)
2017. november 15.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Témazáró dolgozat:
  • Gyakorlati jellegű dolgozat!
  • Két csoportos bontásban!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Hangszerek varázslatos világa

 3. Házi feladat:
  • Mire jó az internet?


9. óra: Összefoglalás(óraterv)
2017. november 8.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Összefoglalás
  • Átnézzük az eddigi órák anyagait!
  • A nem világos részeket átbeszéljük!
  • A be nem fejezett gyakorló feladatokat megoldjuk!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Témazáró dolgozat

 3. Házi feladat:
  • Átnézni az eddigi órák anyagait

8. óra: Tömörítés, kicsomagolás(óraterv)
2017. október 25.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. A tömörítőprogramok feladata
  • Tömörítés: Tömörítésnek nevezzük azt a műveletet, amikor olyan mappát készítünk, amely a kiválasztott állományok adatait tömörebben tartalmazza.
  • Kicsomagolás: Kicsomagolásnak nevezzük azt a műveletet, amikor a tömörített mappából visszaállítjuk az eredeti állományokat, mappákat.
  • Tömörítőprogramok: WinZip, WinRar, ARJ
  • Tömörített állomány: Windows XP-ben "tömörített mappa"
  • Jelszavas tömörítés: vannak olyan tömörítőprogramok, melyek jelszavakat is tudnak rendelni a tömörített állományhoz

 2. Tömörítési eljárások
  • Futamhossz kódolás:
   • akkor használjuk, ha egy adathalmazban sok egymás után lévő azonos karakter fordul elő
   • egy karaktert fenntartunk az ismétlődés jelzésére
   • megadjuk melyik karektert kell ismételni...
   • ...és hányszor
   • pl.: "DDDDDDDDD" = "#D9"
  • Huffman kódolás:
   • képek tömörítésénél használják általában...
   • ha egy adathalmazban nagyon sokszor fordul elő egy azonos karaktersorozat...
   • ...akkor egy rövidebb karaktersorozattal helyettesítik
   • pl.: ha "tömörítés"="töm", akkor "A tömörítés arról szól, hogy a tömörítés..."="A töm arról szól, hogy a töm..."

 3. Fájlok, mappák tömörítése
  • Fájl tömörítése: Fájl/Küldés/Tömörített mappa...
  • Mappa tömörítése: Fájl/Küldés/Tömörített mappa...
  • Feladat: Tömörítsd össze az info7 mappában lévő "Csehország" mappát "csehországi bemutató" néven!

 4. Fájlok, mappák tömörítése
  • Állományok hozzáadása: úgy adunk egy újabb fájlt a tömörített mappához, hogy belemásoljuk (mintha az egy normál mappa lenne)
  • Állományok törlése: úgy törlünk egy fájlt a tömörített mappából, hogy kitöröljük (mintha az egy normál mappában lenne)
  • Feladat 1.: Add hozzá a "csehországi bemutató" tömörített mappához az "info7" mappában lévő "kastély.jpg" állományt!
  • Feladat 2.: Töröld le a "csehországi bemutató" tömörített mappából a "prágaivár.jpg" állományt!

 5. Kicsomagolás: Fájl/Összes kibontása...
  • Feladat: Csomagold ki az "info7" mappában lévő, évszakok nevű tömörített mappából a tél nevű állományt az "info7" mappába!

 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Összefoglalás

 7. Házi feladat:
  • Mire alkalmasak a tömörítőprogramok? Sorolj fel néhányat!


7. óra: Véletlen jelenségek modellezése(óraterv)
2017. október 18.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Játék pénzérmével
  • 100-szor egymás után feldobunk egy pénzérmét. Ha fejet dobunk, 5 Ft-ot, ha írást, akkor 10 Ft-ot nyerünk.
  • Nyereséges lenne-e, ha a részvételi díj 700 Ft lenne? Mi van akkor, ha 800 Ft?

 2. Gyakorlat
  • A tanulók csoportokat alkotnak!
  • Minden csoportban, minden tag lejegyzi, hogy szerinte 20 dobásból hányszor fog nyerni!
  • Majd minden csoportban feldobnak egy pénzérmét, 20-szor!
  • A húsz dobás végén mindenki összehasonlítja az előzőleg lejegyzett elgondolását a valósággal!

 3. Játék dobókockával
  • A dobások hány százalékában dobsz 6-ost?
  • Vajon függ-e ez a dobások számától?

 4. Gyakorlat
  • Ugyanaz a feladat, mint pénzdobás esetében csak itt egy dobókockát dobnak!

 5. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Tömörítés, csomagolás
  • Állományok hozzáadása, törlése
  • Kicsomagolás

 6. Házi feladat:
  • Mekkora az esély, hogy szabályos pénzérmét feldobva írást kapjunk?
  • Mekkora az esély, hogy szabályos dobókockával 1-est, 2-est, 3-ast, 4-est, 5-öst vagy 6-ost dobjunk?

6. óra: Számonkérés(óraterv)
2017. október 11.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Számonkérés
  • Néhány elméleti jellegű kérdés az előző órai anyagok alapján!
  • Egész órán lehet írni!

 2. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Játék pénzérmével
  • Játék dobókockával

 3. Házi feladat:
  • Mekkora az esély arra, hogy a LOTTO-n 5-ös találatod legyen?

5. óra: Műveletek mappákkal és fájlokkal(óraterv)
2017. október 4.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Mappa: A fájlok rendszerezésére mappákat hozunk létre, melyekből mappaszerkezetet alakíthatunk ki.

 2. Mappa hierarchia létrehozása
  1. Válasszuk ki azt a meghajtót, mappát, ahová létre szeretnénk hozni az új mappát.
  2. Válasszuk ki a "Fájl" menü "Új" almenü "Mappa" parancsát.
  3. Írjuk be a mappa nevét.
  4. A létrehozás befejezéséhez nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

 3. Fájlok, mappák kijelölése
  • Egér (1x kattintás)
  • Shift + egér (ha a kijelölendők egymás után következnek)
  • Shift + kurzormozgató billentyűk
  • Ctrl + egér (ha a kijelölendő elemek nem egymás mellett vannak)

 4. Fájlok, mappák másolása
  • Másolás "fogd és vidd" módszerrel:
   • Jelöljük ki a másolandó fájl(loka)t vagy mappá(ka)t!
   • A Ctrl billentyű nyomvatartása mellett az egérrel húzzuk az új helyre!
   • Elsőbb az egér bal gombját, majd a Ctrl billentyűt engedjük fel!
  • Másolás vágolappal:
   • Jelöljük ki a másolandó fájl(loka)t vagy mappá(ka)t!
   • "Szerkesztés/Másolás" (Ctrl+C)
   • Menjünk el az új helyre, ahová másolni szeretnénk!
   • "Szerkesztés/Beillesztés" (Ctrl+V)
  • Feladat: Másoljuk az "info7\dokumentumok" mappában lévő képeket a "Csehország\multimédia\fotó" mappába!

 5. Fájlok, mappák áthelyezése
  • Áthelyezés "fogd és vidd" módszerrel:
   • Jelöljük ki az áthelyezendő fájl(loka)t vagy mappá(ka)t!
   • A Shift billentyű nyomvatartása mellett az egérrel húzzuk az új helyre!
   • Elsőbb az egér bal gombját, majd a Shift billentyűt engedjük fel!
  • Áthelyezés vágolappal:
   • Jelöljük ki az áthelyezendő fájl(loka)t vagy mappá(ka)t!
   • "Szerkesztés/Kivágás" (Ctrl+X)
   • Menjünk el az új helyre, ahová másolni szeretnénk!
   • "Szerkesztés/Beillesztés" (Ctrl+V)
  • Feladat: Helyezzük át az "info7\dokumentumok" mappában lévő összes állományt (kivéve a képeket) a "Csehország" megfelelő mappáiba!

 6. Fájlok, mappák törlése
  • Törlés menete:
   • Jelöljük ki a törlendő fájl(loka)t vagy mappá(ka)t!
   • Válasszuk "Fájl/Törlés" vagy helyi menü "Törlés" parancsát!
   • Válaszoljunk a törlés megerősítése ablakban a feltett kérdésre!
  • Feladat: Töröljük le az "info7\dokumentumok" mappát!

 7. Fájlok, mappák átnevezése
  • Átnevezés menete:
   • Jelöljük ki az átnevezendő fájlt vagy mappát!
   • Válasszuk "Fájl/Átnevezés" vagy helyi menü "Átnevezés" parancsát!
   • Írjuk be az új nevet!
   • Az átnevezés befejezéséhez nyomjuk meg az ENTER billentyűt.
  • Feladat: Nevezzük át az "info7\Csehország\multimédia" mappában lévő "fotó" mappát "fénykép" nevűre!

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Számonkérés

 9. Házi feladat:
  • Előző órák anyagainak áttekintése és gyakorlása!


4. óra: Állományok és mappák(óraterv)
2017. szeptember 27.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Windows Intéző: a háttértárakon lévő mappák és állományok karbantartására használhatjuk. A programmal mappákat, fájlokat tudunk létrehozni, egyik helyről a másikra másolni, áthelyezni, átnevezni vagy a feleslegeseket letörölni.

 2. Windows Intéző képernyője (START/Minden program/Kellékek/Windows Intéző)
  • Címsor: az ablak címét tartalmazó sáv
  • Szöveges menüsor: ha lenyomjuk az ALT(bal) gombot, akkor a menüsorban egyes betűk alá lesznek húzva. Ha az egyik aláhúzott betűt lenyomjuk, akkor lenyílik az adott menüpont.
  • Eszköztárak: a fontosabb funkciók elérésére szolgál
  • Böngészősáv: itt tudunk nézelődni (tallózni) a háttértárakon lévő mappák között
  • Betekintőablak: ha rákattintunk egy mappára, akkor annak tartalma itt jelenik meg
  • Állapotsor: különböző, értékes információk kapnak itt helyet

 3. Mappák nézetei
  • Miniatűrök: az egyes file-okba betekintést nyerünk
  • Mozaik: kis rajzok segítenek az áttekintésben
  • Ikonok: a Mozaik-tól kisebb képek jelennek meg
  • Lista: a file-ok és mappák egymás alatt felsorakoznak
  • Részletek: ebben a nézetben tudjuk rendezni a mappák tartalmát (név, méret, típus, stb. szerint)

 4. Mappa tartalmak rendezése, igazítása

 5. Tulajdonságok: egy objektumot (file, mappa, stb.) kijelölünk és helyi menüt kérünk (jobb egérgomb)
  • Méretek
  • Címke (lemez neve)

 6. Programok indítása
  • Alkalmazás indítása:
   • Asztalról (2x kattintás)
   • Start menüből (1x kattintás)
   • Windows Intézőből (2x kattintás)
   • Sajátgépből (2x kattintás)
   • Start/Futtatás... (beírjuk az alkalmazás nevét és ENTER-t ütünk)
  • Társítás: különböző kiterjesztésű fájlokhoz programokat rendelhetünk (pl.: .BMP --> Paint)
  • Utoljára megnyitott dokumentumok, futtatott alkalmazások: Start/Dokumentumok

 7. Keresés
  • Start/Keresés
  • Helyettesítő karakterek:
   • *(csillag): 0 vagy több karaktert helyettesít
   • ?(kérdőjel): pontosan 1 karaktert helyettesít
   • egy példa: "*.*" az összes fájlt megkeresi (mindegy mi a neve és mindegy mi a kiterjesztése)
  • Dátum szerinti keresés: Start/Keresés/Fájl vagy mappa/Mikor volt módosítva?
  • Méret szerinti keresés: Start/Keresés/Fájl vagy mappa/Mekkora a mérete?

 8. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Mappák létrehozása
  • Fájlok, mappák kijelölése
  • Fájlok, mappák másolása
  • Fájlok, mappák áthelyezése
  • Fájlok, mappák törlése
  • Átnevezés

 9. Házi feladat:
  • Milyen fájlneveket helyettesíthet az "a*.doc" elnevezés? Mondj 3 példát!


3. óra: A számítógép működése és használata(óraterv)
2017. szeptember 20.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. A számítógép részei és működése
  • Billentyűzet: 101, 103 billentyűsek
  • Egér: mechanikus, optikai, hanyattegér
  • Scanner (OCR): kézi és síkágyas
  • Hajlékonylemez: 1,44MiB kapacitású, mágneses háttértár
  • Merevlemez: GiB nagyságrendű mágneses háttértár
  • Monitor: CRT, LCD, TFT
  • CD/DVD-író (R, RW, +, -): R=csak egyszer írható, RW=újraírható
  • Nyomtató: mátrix, tintasugaras, lézer
  • Mikrofon

 2. (Neumann-típusú) Számítógép felépítése
  • Beviteli eszközök(INPUT): a felhasználó által bevitt adatok ezeken keresztül jutnak be a számítógépbe
  • Kiviteli eszközök(OUTPUT): a feldolgozás után az eredmények ezeken keresztül jutnak el a felhasználóhoz
  • Háttértárolók(FDD,HDD,CD,DVD): a programok innen töltődnek be, alkalmasak nagy adatmennyiségek hosszú ideig történő tárolására
  • Központi feldolgozó egység(CPU): vezérli a számítógép működését, matematikai és logikai műveleteket végez
  • Memória(ROM, RAM): a programokat ide tölti be a számítógép, ideiglenesen(RAM), véglegesen(ROM)

 3. Neumann-elvek
  • A számítógép elektronikus működésű legyen!
  • Tárolt program alapján dolgozzon!
  • Sorosan dolgozza fel a program által meghatározott utasításokat!
  • A műveletek elvégzéséhez kettes számrendszert használjon!
  • Rendelkezzen kiviteli és beviteli egységekkel!
  • Univerzális legyen!

 4. A számítógépes környezet kialakítása
  • Ablakok: jobbkezeseknél balra, balkezeseknél jobbra legyen az ablak
  • Megvilágítás: a munkaasztalra írányított, szórt fényt alkalmazzunk
  • Fal: fehér
  • Padló: sötét
  • Székek: állítható magasságúak
  • Zaj: hangszigetelés
  • TCO: 1995-ben egy svéd cég kidolgozta az ergonómiai elvárásokat
  • Monotonitás: ismétlődő tevékenységek csökkentése
  • Szünetek: 50 percenként 10 percre álljuk fel a géptől
  • Testartás: hátad tartsd egyenesen, alkarod vízszintes legyen

 5. Hardver ergonómia
  • Billentyűzet: csuklótámasszal ellátott billenytűzet
  • Egér: tenyérbe símuló, kényelmes egeret válasszunk
  • Monitor: a faltól legalább 20cm-re helyezzük el, szemmagasságban 70-80cm-re tőled, ne essen rá fény

 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A Windows Intéző
  • Programok indítása
  • Állományok keresése

 7. Házi feladat:
  • Sorold fel a Neumann elveket!


2. óra: Jelek és adatok(óraterv)
2017. szeptember 13.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Jelek csoportosítása
  • Analóg jelek: a jel folytonos, tetszőleges értéket felvehet. (pl.: koncerten hallható zene)
  • Digitális jelek: különálló jelek, melyek csak bizonyos értékeket vehetnek fel. (pl.: CD-lemez)

 2. Kódolás: egyik jelrendszer jeleit egy másik jelrendszer jeleire alakítja. (pl.: tolmács)

 3. Dekódolás: a kódolás eredményének visszaalakítása.

 4. Adat: az információ tárolásához, továbbításához szükséges jelsorozat.

 5. Kettes számrendszer (bináris):
  • Igaz(1) és Hamis(0)
  • A két jelből álló jelrendszereket, bináris jelrendszereknek nevezzük.
  • A számítógép "nyelve" a kettes számrendszer.
  • Kevéssé érzékeny a környezet zavaró hatásaira.
  • Biztonságosan tárolható, továbbítható.
  • Minden jel átalakítható bináris jelek sorozatára.

  174 0 10-es számrendszerbeli (decimális) szám átváltása 2-es (bináris) számrendszerbe:
  1. osztjuk a számot 2-vel
  2. a maradékot (0 vagy 1) leírjuk jobb oldalra
  3. az eredményt leírjuk bal oldalra az előző szám alá
  4. addig folytatjuk az 1.-es lépéstől, ameddig a hányados 0 nem lesz!
  5. végül az 1-ket és a 0-kat alulról felfelé leírjuk egymás mellé
  87 1
  43 1
  21 1
  10 0
  5 1
  2 0
  1 1
  0

  174 dec = 10101110 bin

  27=128 26=64 25=32 24=16 23=8 22=4 21=2 20=1
  1 0 1 0 1 1 1 0
  128 32 8 4 2

  128+32+8+4+2 = 174

 6. ASCII:
  • "eszki"
  • 256 karakterből álló táblázat (28)

 7. Képek kódolása: pl. egy fekete-fehér képet úgy kódolhatunk, hogy a fekete képpontok jelentik a 0-át, a fehérek az 1-est.


 8. Bit: az adatmennyiség mértékegysége.

 9. Adatmennyiség:
  • 8 bit = 1 byte(B)
  • 1024 byte = 1 kilobyte (kB)
  • 1024 kilobyte (kB) = 1 megabyte (MB)
  • 1024 megabyte (MB) = 1 gigabyte (GB)
  • 1024 gigabyte (GB) = 1 terabyte (TB)

 10. Adatmennyiség2:
  • 8 bit = 1 byte(B)
  • 1000 byte = 1 kilobyte (kB)
  • 1000 kilobyte (kB) = 1 megabyte (MB)
  • 1000 megabyte (MB) = 1 gigabyte (GB)
  • 1000 gigabyte (GB) = 1 terabyte (TB)

  • 8 bit = 1 byte(B)
  • 1024 byte = 1 kibibyte (KiB)
  • 1024 kibibyte (KiB) = 1 mebibyte (MiB)
  • 1024 mebibyte (MiB) = 1 gibibyte (GiB)
  • 1024 gibibyte (GiB) = 1 tebibyte (TiB)

 11. Következő óra anyagának ismertetése:
  • A számítógép részei, és a hozzá kapcsolódó eszközök
  • A számítógép működése
  • Eszközhasználat

 12. Házi feladat: Váltsd át a 42-őt kettes számrendszerbe és mond meg mennyi az adatmennyisége?

 13. Szorgalmi(bónuszpontért): Váltsd át a 10011101 kettes számrendszerbeli számot az általunk is használt 10-es számrendszerbe!


1. óra: Bevezetés(óraterv)
2017. szeptember 6.{szerda} 3. óra{09:55-10:40}
 1. Bemutatkozás: Nagy Károly - informatikaora@yahoo.com

 2. Számítógép használati rend:
  • A számítástechnika-teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!
  • A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad!
  • A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különössen ügyelj a rendre és tisztaságra!
  • Lehetőleg kabátot, tornafelszerelést stb. a terembe ne vigyél be!
  • A teremben enni, inni nem szabad!
  • A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos!
  • Bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kisérletezz!
  • Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!

 3. Elvárások ismertetése: http://informatikaora.uw.hu

 4. Saját könyvtár létrehozása: C:\INFORMATIKA\7OSZTALY\Vezeteknev_Keresztnev

 5. Szakkörökre történő felíratkozás:
 6. Következő óra anyagának ismertetése:
  • Jelek csoportosítása
  • Kódolás, dekódolás
  • Adatmennyiség

 7. Házi feladat:
  • Milyen jelrendszereket ismertek?